Badania i nauka

Badania i Nauka

Tematyka badawcza i naukowa pracowników Filii związana jest z charakterystyką dwóch jednostek podstawowych ją tworzących, tj.

 • Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii,
 • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

• Wydział BMiP jako jednostka zamiejscowa skupia nauczycieli akademickich o różnych zainteresowaniach i kompetencjach dydaktyczno-naukowych. W jego strukturze znajdują się 3 instytuty:

 • Budownictwa (IB),
 • Inżynierii Mechanicznej (IIM),
 • Chemii (ICh)

oraz 3 zespoły

 • Matematyki, Informatyki i Fizyki (ZMIiF),
 • Lektorów (ZL),
 • Wychowania Fizycznego i Sportu (ZWFiS).

Prowadzone są tu studia na 5 kierunkach. W ofercie dydaktycznej znajdują się:

 • Budownictwo (studia I i II stopnia),
 • Mechanika i budowa maszyn (studia I i II stopnia),
 • Technologia chemiczna (studia I i II stopnia),
 • Inżynieria środowiska (studia I stopnia),
 • Przemysłowe zastosowania informatyki (studia stacjonarne I stopnia).

Na Wydziale prowadzone są badania naukowe podstawowe i stosowane o stosunkowo szerokim zakresie tematycznym, co jest konsekwencją wielokierunkowości Wydziału. Jego pracownicy prowadzą badania głównie w dyscyplinach: Budownictwo, Budowa i eksploatacja maszyn, Technologia chemiczna, Chemia, Inżynieria środowiska, Inżynieria mechaniczna.

Wynikiem tych badań są publikacje i inne opracowania naukowe z zakresu nauk technicznych o bardzo różnorodnej tematyce związanej z wymienionymi wcześniej dyscyplinami. W zasobach twórczości Wydziału znajdują się również prace z innych nauk (fizycznych, matematycznych) i dyscyplin naukowych.

Specjalizacją Wydziału są zagadnienia naukowe z zakresu: mechaniki konstrukcji, własności materiałów budowlanych, inżynierii przedsięwzięć budowlanych, inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska, fizyki budowli, systemów energetycznych, systemów mechanicznych i maszyn dla przemysłu i rolnictwa, paliw, materiałów petrochemicznych, procesów rafineryjnych i petrochemicznych w przerobie ropy naftowej, procesów przetwórstwa biomasy, tribologii i tribochemii.

Kolegium NEiS tworzą 2 zespoły:

 • Finansów i Rachunkowości,
 • Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

W ofercie dydaktycznej Kolegium znajdują się studia (dzienne i zaoczne) na kierunku

 • Ekonomia (studia I i II stopnia).

Zakres działalności naukowo badawczej wiąże się z zakresem zainteresowań pracowników Kolegium i obejmuje m.in. z tematykę szeroko pojętej ekonomii, w tym zagadnienia zarządzania projektami, informatyzacji w ekonomii i innych dziedzin pokrewnych.