Filia

Politechnika Warszawska Filia w Płocku, jest integralną jednostką Politechniki Warszawskiej – największej, najstarszej i najwyżej cenionej (w tym szczególnie przez pracodawców) uczelni technicznej w Polsce. Filię w Płocku tworzą dwie podstawowe jednostki organizacyjne PW o uznanej w środowisku szkolnictwa akademickiego pozycji i renomie:

  • Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.
  • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Misją Uczelni w Płocku, podobnie jak całej Politechniki Warszawskiej, jest przygotowanie przyszłych elit społecznych: ludzi światłych, o rozległych horyzontach, świadomych swych przekonań, ale rozumiejących i respektujących światopogląd innych. Podstawową funkcją naszej Uczelni jest kształcenie wysokokwalifikowanej kadry inżynierów i ekonomistów.

Studenci i kadra Wydziału oraz Kolegium wchodzą w skład społeczności Politechniki Warszawskiej, korzystając z oferty edukacyjnej całej Uczelni – jej bazy dydaktycznej, naukowej, socjalnej, rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej.

Uczelnia prowadzi studia: licencjackie na kierunku Ekonomia, inżynierskie na kierunkach Budownictwo, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Technologia chemiczna, Przemysłowe zastosowania informatyki, magisterskie na kierunkach Ekonomia, Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn, Technologia chemiczna, Inżynieria środowiska a także studia doktoranckie i podyplomowe.

Od ponad 50 lat realizuje się tu misję kształcenia kadr dla potrzeb gospodarki regionu północnego Mazowsza i wynikające z tejże misji zadania. Szczególny nacisk przywiązuje się do jakości kształcenia - wszystkie kierunki studiów są akredytowane przez Polską Komisję Akredytacyjną. Uczelnia jako jedna z nielicznych została nagrodzona przez MNiSW dotacją celową na dalsze podnoszenie jakości kształcenia.

Zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze realizowane są dzięki bardzo dobrze rozwiniętej infrastrukturze, licznym doskonale wyposażonym laboratoriom i salom wykładowym, bibliotece naukowo-technicznej z pełnym dostępem do zasobów bibliotecznych krajowych i zagranicznych, akademikom i hali sportowej. Akademickie Centrum Kultury, Akademicki Związek Sportowy oraz Studenckie Centrum Nauki stwarzają natomiast możliwości rozwijania różnorodnych zainteresowań.